CVA Logo Seperator CVA 19 May 2024
 
 
CVA Forms - New
CVA System - The Purpose Of
CVA Boundary / Entry & Exit Points
Access Tariffs & Penalties
How to register for E-Billing
How to pay*
Business Owner in Valletta?
F. A. Q.
Exemption Procedures
Exemption Forms
News
CVA Time Check
Contact Us
Bank Transfer Form
 
COVID-19
 

BIEX NIPPROTEGU L-HADDIEMA TAGHNA KIF UKOLL LILL-PUBBLIKU NITOLBU L-KOPERAZZJONI TAGHKOM BIEX TIMXU MAL-ISTRUZZJUNIJIET LI GEJJIEN:

JEKK JOGHGOBKOM HALLU L-PAGAMENT TAGHKOM FLIMKIEN MA KOPJA TAL-KONT/RENDIKONT/DETTALJI TAL-VETTURA/NUMRU TAL-KARTA TAL-IDENTITA’ FIL-KAXXA POSTALI TAGHNA. IKTEB UKOLL NUMRU TAT-TELEFON BIEX JEKK IKUN HEMM BZONN NIKKUNTATJAWK.

WAQT IL-HINIJIET TAL-UFFICCJU CEMPEL FUQ 22064000 JEW DOQQ IL-QANPIENA JEKK INKUNU GHADNA FL-UFFICCJU.

  1. TISTA TOHROG CEKK PAGABBLI LIL ‘CVA TECHNOLOGY CO LTD’
  2. JEKK HUWA POSSIBBLI HALLI L-FLUS EZATT. JEKK THALLI IKTAR DAN SE JKUN BHALA KREDITU FUQ IL-KONT TIEGHEK TAS-CVA
  3. TISTA’ TIMLA ‘REMITTANCE ADVICE’ LI TINSAB FUQ WARA TAR-RENDKONT BID-DETTALJI TAD-‘DEBIT/CREDIT CARD’ TIEGHEK BIEX AHNA NKUNU NISTGHU NIPROCESSAW IL-PAGAMENT

IRCEVUTA TAL-PAGAMENT SE TINBGHAT BIL-POSTA IKTAR TARD.

JEKK TIXTIEQ THALLAS ONLINE KONNA BAGHTNIELEK IL-PASSWORD’ FUQ FORM R1 FLIMKIEN MA L-EWWEL KONT. JEKK KONT DIGA’ TAJTNA L-IMEJL TISTA’ TITLOB PASSWORD GDIDA MINN FUQ IL-WEBSITE U TIRCIEVI LINK BIEX THALLAS.

ALTERNATTIVA OHRA JEKK M’GHANDEKX ACCESS BIEX TILLOGJA FIL-WEBSITE TAGHNA HUWA LI TAGHMEL BANK TRANSFER U DAN BILLI TIMLA ONLINE BANK TRANSFER FORM U FL-ISTESS HIN MIS-SISTEMA ONLINE TAL- BANK TIEGHEK TAGHMEL IL PAGAMENT.

GHALL AKTAR INFORMAZZJONI U ASSISTENZA IBGHAT IMEJL FUQ info@cva.gov.mt

DISCLAIMER: Ma niehdux responsabbilita tal-flus li jithallew fl-envelop.

Login

Press Releases

Change in location for the provision of services related to CVA

Strada Merkanti August 2015

Transport Malta Seperator MTI Seperator Seperator e-Government Seperator Fair Agreements in Retail Pricing
Increase font size Decrease font size Set default font size
 
 

Sitemap Seperator Privacy Policy Seperator Copyright Seperator Credits Seperator Disclaimer